تبلیغات
کامپیوتر - برخی خطا در اینترنت
شنبه 20 اسفند 1390

برخی خطا در اینترنت

   نوشته شده توسط: seyyed mahmoud reza seyyed rohi    

اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
606 . Port شناسایی نمی شود .
607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610 . بافر ندارد .
611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614 . سرریزی بافر .
615 . Port پیدا نشده است .
616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617 . Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
627 . کلید را نمی تواند بیابد .
628پورت قطع شده است.
629 Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
631 . Port توسط کاربر قطع شد .
632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است(.
634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635 . خطا مشخص نشده است .
636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640 . خطای NetBIOS رخ داده است .
641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ).
Dial-up adaptor 643 در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
Authentication . 645 داخلی اشکال پیدا کرده است.
646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
647 . حساب قطع می باشد .
648 . اعتبار password تمام شده است .
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 (macroدستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل . INF موجود نمی باشد .
654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت . INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل . INF دستگاه مشاهده نمی شود .
656 . دستورالعمل (ماکرو) ( default off ) در فایل . INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
657 . فایل . INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658 . اسم دستگاه در فایل . INF دستگاه یا در فایل . INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659 . فایل . INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
660 . فایل . INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661 . فایل . INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل . INF صورت نگرفته است.
663 . فایل . INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 port برای Remote Access (دستیابی راه دور (پیکر بندی نشده است).
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
667 . فایل . INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668 . اتصال از بین رفته است .
669 . پارامتر به کار برده شده در فایل . INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل . INI رسانه بخواند .
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل . INI رسانه بخواند .
672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل . INI رسانه بخواند .
673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل . INI رسانه بخواند .
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل . INI رسانه بخواند .
675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل . INI رسانه بخواند .
676 . خط اشغال می باشد .
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678 . پاسخی وجود ندارد .
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680 . خط تلفن وصل نیست .
681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .
683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
684 writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .
685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
687 . Writing usage با مشکل مواجه است .
688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .
689 . Reading default off با مشکل مواجه است .
690 . فایل INI خالی ست .
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
694 . خطای DCB یافت نشد .
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است

700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
704 . شماره اشتباه callback .
705 . مشکل invalid auth state .
706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707 . علامت خطایاب . x. 25
708 . اعتبار حساب تمام شده است .
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720 . پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند .
721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
722 . بسته PPP بی اعتبار می باشد .
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
724 . پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
725 . IPX نمی تواند روی portدرگاه dial – in شود، زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است .
733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید .
751 . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0 تا9 .
752 . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده است وجود دارد .
764 . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .
766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
779 . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید .
780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781 . تلاش برای رمز گذاری ( encryption ) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
782 . ترجمه آدرس شبکه ( NAT ) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
784 . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از ( username ) روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .
785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcard استفاده نماید .
786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ( authentication ) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .
787 . اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authentication نماید .
788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
791 . اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی ( security policy ) برای اتصال یافت نمی شود .
792 . اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
793 . اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند .
794 . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .
795 . ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
796 . ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی می شود .
797 . مودم پیدا نشد .
798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است .
800 . قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند.


cialis
جمعه 16 آذر 1397 06:13 ق.ظ

Reliable info. Appreciate it.
canada discount drugs cialis cialis generika cialis for sale cialis for daily use click here take cialis ou acheter du cialis pas cher precios de cialis generico free cialis weblink price cialis cialis generika
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:04 ق.ظ

Helpful forum posts. Thanks!
generic cialis at walmart tadalafil usa cialis online cialis 20 mg effectiveness cialis patent expiration cialis generico en mexico we recommend cialis best buy buy cialis uk no prescription acheter du cialis a geneve price cialis best
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Perfectly spoken indeed. !
il cialis quanto costa prezzo cialis a buon mercato viagra or cialis cialis bula cialis kaufen cialis baratos compran uk purchasing cialis on the internet cialis tadalafil cialis tablets look here cialis order on line
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Terrific data. Thanks a lot!
buy cialis online prescription doctor cialis only here cialis pills cialis ahumada cialis 5 mg funziona generic cialis at walmart cialis 100 mg 30 tablet no prescription cialis cheap cialis without a doctor's prescription link for you cialis price
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:44 ق.ظ

Wonderful posts. Thanks a lot.
tadalafil 5mg if a woman takes a mans cialis what is cialis cialis kaufen generic cialis at the pharmacy trusted tabled cialis softabs precios de cialis generico free cialis low cost cialis 20mg cheap cialis
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Awesome write ups. Many thanks!
what is cialis if a woman takes a mans cialis 200 cialis coupon cialis billig cialis 10 doctissimo if a woman takes a mans cialis we recommend cialis best buy price cialis best venta cialis en espaa only now cialis for sale in us
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 03:59 ب.ظ

You said it effectively!
online prescriptions cialis look here cialis cheap canada cialis online generic cialis levitra buy brand cialis cheap cialis purchasing buying cialis in colombia buying cialis in colombia cialis pas cher paris cilas
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 04:06 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of facts!

generic cialis we use it cialis online store the best site cialis tablets cialis uk we like it cialis soft gel generic for cialis look here cialis order on line cialis from canada tadalafil buy cialis sample pack
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 04:37 ب.ظ

Great stuff. Many thanks!
prices on cialis 10 mg cialis cuantos mg hay cialis usa cost cialis ahumada cialis canada on line recommended site cialis kanada cialis for sale in europa generic low dose cialis how does cialis work prix cialis once a da
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:42 ق.ظ

You definitely made your point!
cialis diario compra cialis 20mg preis cf cialis kaufen bankberweisung prices for cialis 50mg cialis kamagra levitra cialis pas cher paris generico cialis mexico cialis en 24 hora acheter du cialis a geneve cialis online napol
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 04:26 ب.ظ

Truly a good deal of valuable information.
only best offers cialis use female cialis no prescription chinese cialis 50 mg generic cialis pro canadian discount cialis only here cialis pills buy original cialis only here cialis pills generic cialis pro cialis en mexico precio
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 04:40 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis 20 mg cut in half if a woman takes a mans cialis cialis 5mg prix cialis uk interactions for cialis generic cialis pill online click here take cialis cialis sale online buy cialis online cheapest cialis 30 day trial coupon
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:18 ب.ظ

You suggested it effectively.
cialis prezzo al pubblico cialis super acti online cialis tadalafil 10 mg cialis patentablauf in deutschland cialis purchasing tadalafil 20 mg cialis prices in england when will generic cialis be available chinese cialis 50 mg
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:24 ق.ظ

Information effectively used.!
american pharmacy cialis are there generic cialis order generic cialis online cialis 30 day trial coupon tadalafil generic cialis 5 mg cialis canada on line tadalafil 10 mg cialis qualitat only best offers 100mg cialis
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:44 ب.ظ

Seriously lots of wonderful information!
buy cialis online cheapest prescription doctor cialis cialis mit grapefruitsaft ou acheter du cialis pas cher look here cialis order on line usa cialis online cialis coupons enter site natural cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 5 mg funziona
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:49 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of stuff!

achat cialis en suisse cialis lilly tadalafi il cialis quanto costa buy cialis uk no prescription tadalafil generic buy online cialis 5mg we choice cialis pfizer india where do you buy cialis enter site very cheap cialis tadalafilo
levitra 20 mg bayer prezzo
جمعه 20 مهر 1397 05:45 ق.ظ

Truly lots of very good information!
levitra 20 mg buy levitra buy 10 mg levitra levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra 10mg vardenafil 20mg levitra online buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 05:14 ب.ظ

Whoa quite a lot of beneficial material!
cialis flussig opinioni cialis generico viagra vs cialis vs levitra cialis en 24 hora cialis reviews cialis generic tadalafil buy cialis for bph cialis y deporte cialis arginine interactio viagra cialis levitra
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:50 ب.ظ

Kudos! Loads of tips.

cialis professional yohimbe cialis flussig cialis online deutschland cialis online holland chinese cialis 50 mg canada discount drugs cialis achat cialis en europe acquistare cialis internet cialis generico milano cialis sicuro in linea
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:49 ب.ظ

Cheers, I appreciate this.
only here cialis pills cialis tadalafil online prices for cialis 50mg buying cialis overnight cialis sale online cuanto cuesta cialis yaho when will generic cialis be available cialis usa cost link for you cialis price cialis generique 5 mg
canadian drugs
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:08 ق.ظ

You have made your position pretty nicely..
canada pharmacies account canadian viagra trusted pharmacy canada scam canadian pharmacy meds canadian online pharmacies rated online pharmacy canadian pharmacies that ship to us canadian drug global pharmacy canada aarp recommended canadian pharmacies
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:37 ق.ظ

You've made your point extremely well.!
buy pharmaceutical viagra where can i buy viagra safely online buy tadalafil how to get prescription viagra buy real viagra cheap buy viagra sample buy pfizer viagra online generic viagra uk buy generic sildenafil viagra on prescription
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:07 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it!
cialis generico in farmacia american pharmacy cialis achat cialis en suisse tadalafil 20 mg chinese cialis 50 mg cialis online cialis 30 day trial coupon cialis kaufen wo how do cialis pills work cialis with 2 days delivery
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:19 ب.ظ

You actually suggested it exceptionally well!
how to purchase cialis on line cialis per paypa buy online cialis 5mg cialis prices cialis lowest price acquisto online cialis cialis dosage amounts cialis 5 mg buy cialis authentique suisse cialis rckenschmerzen
viabiovit.com/where-can-i-get-viagra-from.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:31 ق.ظ

Incredible a good deal of amazing facts!
viagra generic how can you buy viagra viagra uk online price on viagra where to purchase viagra sildenafil viagra buy viagra soft tabs viagra online pharmacy levitra viagra from pharmacy buy viagra online from canada
babecolate.com/safe-place-to-buy-cialis-without-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:16 ب.ظ

Thanks, Helpful stuff!
cialis 20 mg best price american pharmacy cialis overnight cialis tadalafil cialis italia gratis cialis 20mg preis cf cialis 5 mg effetti collateral cialis efficacit cialis tadalafil online cialis generico bulk cialis
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:58 ق.ظ

Really many of superb knowledge!
prescription doctor cialis click now cialis from canada cialis australia org compare prices cialis uk click now cialis from canada cialis per paypa when will generic cialis be available non 5 mg cialis generici buying cialis on internet cialis 05
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:51 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
ou trouver cialis sur le net precios cialis peru cialis 20mg what is cialis cialis generico en mexico cialis lowest price preis cialis 20mg schweiz cialis therapie cialis efficacit non 5 mg cialis generici
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:28 ب.ظ

Nicely put. Regards!
where can i buy cheap viagra online can you buy viagra at walmart where to buy generic viagra viagra cheap price can you actually buy viagra online tadalafil buy viagra legally how to buy viagra were to buy viagra online sildenafil uk
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 06:51 ق.ظ

Beneficial information. Many thanks.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20mg preis cf cialis for sale in europa cialis side effects dangers price cialis per pill generic cialis pro cialis y deporte buy cialis online cheapest cialis daily new zealand cost of cialis cvs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30